Chat with us, powered by LiveChat

Term & Conditions

ALGEMENE VOORWAARDEN

INFORMATIE OVER DE VERKOPER VAN DE PRODUCTEN

ST. Lush eenmanszaak., handelend onder de naam ST. Lush

Bezoekadres:
Meidoornerf 65
8071 AN Nunspeet
[email protected]

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 69852154
Btw-identificatienummer: NL229459821B01

2. DEFINITIES
2.1. Voor de toepassing van deze algemene voorwaarden hebben de volgende termen de betekenis zoals hieronder vermeld:
ST. Lush: de onderneming zoals beschreven in paragraaf 1; Koper: de natuurlijke of rechtspersoon die de producten van ST. Lush bestelt via de website www.stlush.com;
Partijen: ST. Lush en de koper; Producten: kleding en toekomstige producten en diensten van ST. Lush; Overeenkomst: de schriftelijk vastgelegde afspraken tussen ST. Lush en de koper ten aanzien van de levering van de producten; Levering: het moment dat de koper of een derde die handelt namens de koper daadwerkelijk bezit neemt van en controle krijgt over de producten; Intellectuele eigendomsrechten: alle volledige, wereldwijde intellectuele eigendomsrechten en vergelijkbare aanverwante rechten in de ruimste zin van het woord, waaronder met name wordt verstaan – doch hiertoe niet is beperkt – het volgende (of aanspraken daarop): (1) handelsmerken (2) handelsnamen, (3) auteursrecht (4) rechten op tekeningen en/of modelrechten, (5) octrooien, (6) databaserechten, (7) knowhow en (8) domeinnamen, met inbegrip van eventuele toekomstige intellectuele eigendomsrechten, inclusief alle bevoegdheden die de betreffende nationale en internationale voorschriften daaraan kunnen toekennen;

3. TOEPASSELIJKHEID
3.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en leveringen van, overeenkomsten met en betalingen aan ST. Lush
3.2. Door het plaatsen van een bestelling gaat de koper uitdrukkelijk akkoord met deze algemene voorwaarden.

4. BESTELLING EN LEVERING

4.1. Offertes van ST. Lush kunnen enkel worden aanvaard zonder afwijkingen. Alle offertes van ST. Lush, ongeacht of deze op basis van normale prijzen of speciale aanbiedingen zijn, blijven geldig zolang de voorraad strekt. De koper kan geen rechten ontlenen aan offertes van ST. Lush

4.2. ST. Lush zal niet gebonden zijn aan overduidelijke fouten of vergissingen in haar offertes.

4.3. De standaardmethode voor het vermelden van prijzen is in euro’s (€), Britse ponden (£) of Amerikaanse dollars ($). De prijzen van de producten vermeld op de website van ST. Lush zijn inclusief btw en overige overheidsheffingen en exclusief verzendkosten en/of andere transportkosten. Voordat de bestelling wordt voltooid, zal ST. Lush de totale prijs die de koper moet betalen op haar website weergeven.

4.4. Na het plaatsen van een bestelling ontvangt de koper een e-mail van ST. Lush waarin de bestelde producten en het totale bedrag van de bestelling wordt vermeld inclusief btw en verzendkosten.

4.5. ST. Lush heeft het recht zonder opgave van redenen bestellingen binnen één week na ontvangst te weigeren.

4.6. De producten worden geleverd op het door de koper opgegeven adres. 4.7. Een door ST. Lush vermelde leveringsdeadline is slechts een indicatie, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen dat de deadline definitief is. 4.8. Indien de koper meer dan één product heeft besteld, is ST. Lush bevoegd de producten in delen te leveren en gerechtigd betaling te verlangen voor elke gedeeltelijke levering.

5. BETALING

5.1. ST. Lush vereist betaling van de producten vooraf. Betaling dient uiterlijk 30 (dertig) dagen na levering van de producten te zijn geschied.

5.2. ST. Lush heeft het recht de producten te leveren of te laten leveren onder rembours.

5.3. De koper zal in gebreke zijn enkel door het verstrijken van de betalingstermijn, zonder dat enige aanmaning, ingebreke stelling of rechterlijke tussenkomst is vereist.

5.4. Aan ST. Lush zal boeterente zijn verschuldigd van 1% (één procent) van het factuurbedrag voor iedere maand dat de koper in gebreke van betaling blijft, waarbij een gedeelte van een maand geldt als een hele maand, dit alles onverminderd de rechten van ST. Lush om onmiddellijke betaling van het gehele openstaande bedrag te verlangen en onverminderd alle overige rechten van ST. Lush in die situatie.

5.5. De te maken incassokosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, komen voor rekening van de koper, met inbegrip van de daadwerkelijk te maken kosten van rechtsbijstand en juridisch advies (inclusief de kosten van een advocaat, deurwaarder of andere derden).

PRIVACY VAN DE KOPER

6.1. ST. Lush behandelt alle persoonsgegevens die zij ontvangt van de koper als persoonlijk en vertrouwelijk. ST. Lush gebruikt de persoonsgegevens voor de uitvoering van de overeenkomst en de betaling en levering van de producten. ST. Lush is ook bevoegd gebruik te maken van de persoonsgegevens voor haar eigen promotieactiviteiten, zoals de ST. Lush-nieuwsbrief.

6.2. ST. Lush zal de persoonsgegevens van de koper niet bekendmaken aan enige derden anders dan partijen betrokken bij de betaling en verzending van de producten.

7. HERROEPINGSRECHT

7.1. De koper heeft het recht de overeenkomst zonder opgave van redenen binnen 14 dagen na de dag van levering van de producten te herroepen.

7.2. Als de koper gebruik wenst te maken van het herroepingsrecht, mag de koper de producten enkel uitpakken of gebruiken voor zover noodzakelijk om te beoordelen of hij of zij het product wil behouden. Gedurende deze periode zal de koper zorgvuldig omgaan met de producten en het verpakkingsmateriaal. De koper dient de producten met alle geleverde toebehoren en, voor zover mogelijk, in de originele verpakking te retourneren.

7.3. Indien de koper gebruikmaakt van het herroepingsrecht, zal ST. Lush de aanschafprijs binnen 10 (tien) dagen na ontvangst van de producten restitueren.

7.4. Ingeval de koper niet handelt in overeenstemming met paragraaf 7.2., of indien het prijskaartje is verwijderd of de producten anderszins niet in de oorspronkelijke staat worden geretourneerd, is ST. Lush niet gehouden de aanschafprijs aan de koper te restitueren.

8. GEBREKKIGE PRODUCTEN

8.1. Ingeval de producten niet voldoen aan de redelijke vereisten van de producten, moet de koper dit onverwijld bij ST. Lush melden, doch in geen geval later dan 10 (tien) kalenderdagen na de levering van de producten. Indien de koper niet voldoet aan de bepalingen van deze paragraaf, komt enig recht op terugvordering en/of enige andere mogelijke schadevergoedingsclaim te vervallen.

8.2. Het feit dat een product gebreken vertoont, geeft de koper in geen enkel geval het recht om betaling op te schorten of om dit te verrekenen met het te betalen factuurbedrag voor enige andere producten die aan de koper zijn geleverd.

9. BEHOUD VAN RECHTEN

9.1. Alle aan de koper geleverde artikelen blijven eigendom van ST. Lush totdat alle door de koper verschuldigde bedragen voor de geleverde of te leveren producten, alsmede alle andere bedragen die de koper is verschuldigd als gevolg van wanbetaling, volledig zijn betaald.

9.2. Zo lang het eigendom van de producten niet is overgegaan op de koper, is de koper niet bevoegd de producten in onderpand te geven of enige derde er rechten op te verlenen.

9.3. Zonder afbreuk te doen aan enige bevoegdheden heeft ST. Lush het recht, zo lang als enige verschuldigde bedragen, waaronder in ieder geval begrepen bedragen die voortvloeien uit leveringen, niet zijn betaald, de geleverde artikelen terug te nemen/op te halen.

10. AANSPRAKELIJKHEID

10.1. In alle gevallen ontstaat aansprakelijkheid van ST. Lush ten gevolge van het toerekenbaar tekortschieten in de uitvoering van de overeenkomst slechts indien de koper ST. Lush op rechtsgeldige wijze schriftelijk in gebreke stelt met inachtneming van een redelijke herstelperiode en indien ST. Lush na die periode toerekenbaar tekort blijft schieten in het nakomen van haar verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke beschrijving van de tekortkoming te bevatten om ST. Lushin staat te stellen adequaat te reageren.

10.2. ST. Lush is uitsluitend aansprakelijk voor verliezen die rechtstreeks voortvloeien uit voorzienbare en vermijdbare tekortkomingen die haar zijn te verwijten en die rechtstreeks verband houden met de productie en levering van de producten.

10.3. Elke verplichting tot het betalen van schadevergoeding, op welke grond dan ook, is te allen tijde beperkt tot de prijs van het product.

10.4. Indien en voor zover uitkering of betaling onder de voorwaarden van voorgaande paragraaf, om welke reden dan ook, niet van toepassing is, zal enige verplichting (juridisch of anderszins) van ST. Lush tot betaling van een vergoeding zijn beperkt tot de waarde van de betreffende bestelling.

11. RISICO

11.1. Het risico van – onder meer – verlies of diefstal van of schade aan de producten gaat over op de koper op het moment dat de koper, of iemand die handelt namens de koper, deze daadwerkelijk in bezit krijgt.

12. OVERMACHT

12.1. Als ST. Lush tekortschiet in enige verplichting jegens de koper, kan een dergelijke tekortkoming ST. Lush niet worden aangerekend ingeval van overmacht zoals bedoeld in artikel 6:75 van het Burgerlijk Wetboek.

12.2. Overmacht omvat (maar is uitdrukkelijk niet beperkt tot) brand, storingen, stakingen georganiseerd door een erkende bond en handelingen of het uitblijven hiervan van overheden, inclusief gemeenten (zoals importbeperkingen).

12.3. Alle bepalingen van deze paragraaf zijn van overeenkomstige toepassing op de overmacht van de leveranciers van ST. Lush en/of enige derden die zijn betrokken bij de productie en de levering van de producten. Alle gevallen van uitblijvende en/of late en/of gebrekkige uitvoering door de in deze bepaling genoemde partijen zal worden beschouwd als overmacht van ST. Lush

13. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

13.1. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de producten, alsmede alle andere documenten en materialen geleverd door ST. Lush, zijn uitsluitend in handen van ST. Lush. De koper verkrijgt geen enkele (gebruiks)rechten en/of andere bevoegdheden.

13.2. De koper verklaart op geen enkele wijze inbreuk te maken op de intellectuele eigendomsrechten van ST. Lush of deze rechten ongeldig te maken en/of het eigendom van deze rechten in gevaar te brengen.

14. OVERIG

14.1. De algemene voorwaarden van de koper, ongeacht de naamgeving en vorm hiervan, worden uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

14.2. Aanpassingen op deze algemene voorwaarden worden slechts van kracht indien de partijen hier schriftelijk mee instemmen.

14.3. De nietigheid van enige bepaling van deze algemene voorwaarden zal niet de nietigheid van de gehele algemene voorwaarden tot gevolg hebben. In het geval enige bepaling nietig is, zullen de partijen deze in samenspraak vervangen door een rechtsgeldige bepaling op een zodanige wijze dat de strekking van deze algemene voorwaarden van kracht blijft.

15. KLACHTEN, VRAGEN OF OPMERKINGEN

15.1. Ingeval de koper een klacht, vragen over deze algemene voorwaarden en/of andere opmerkingen heeft, kan de koper contact opnemen met ST. Lush via de contactgegevens vermeld in paragraaf 1 van deze algemene voorwaarden. De koper kan ST. Lush bereiken via e-mail, per telefoon of per brief.

15.2. Indien de koper een klacht heeft, zal ST. Lush contact opnemen met de koper binnen 10 (tien) werkdagen na de ontvangst van de klacht. In alle andere gevallen kan ST. Lush besluiten – maar is hiertoe niet verplicht – om contact op te nemen met de koper.

16. RECHTSKEUZE EN FORUM

16.1. Op deze algemene voorwaarden en enige overeenkomsten die daarmee verband houden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

16.2. Alle geschillen tussen partijen voortvloeiend uit of anderszins verband houdend met overeenkomsten of deze algemene voorwaarden zullen zo veel mogelijk in overleg worden opgelost. Elk geschil dat niet door de partijen wordt opgelost, zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam, tenzij ST. Lush besluit gerechtelijke stappen te ondernemen tegen de koper bij de bevoegde rechter in een andere staat of plaats van vestiging.

Shopping cart